Mr Cunden Chetty

Mr Cunden Chetty

Person

Mr Cunden Chetty

 

Telephone

 +27 (0) 31 260 4651

Email

chettyc@ukzn.ac.za

Campus

Medical School

Designation

Support Staff